Ten gevolge van de aanpassingen aan de Leidseweg Noord gaat de verkeersdruk aan de Mozartlaan toenemen.

ONS Voorschoten is van mening dat dit niet de bedoeling mag zijn en pleit ervoor om de Mozartlaan te bestempelen tot een 30KM weg.

Daarom roept raadslid Marleen Persoon het college op om de Mozartlaan aan te duiden als 30KM weg.

De tekst van de oproep is:

De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 4 oktober 2018

Overwegende

 • dat de voorgenomen maatregelen op de Leidseweg Noord leiden tot meer verkeer op de Mozartlaan
 • dat meer verkeer op de Mozartlaan een ongewenst neveneffect is
 • dat de toename van het verkeer met de huidige toegestane snelheid van 50 km op de Mozartlaan de veiligheid op en de leefbaarheid aan de Mozartlaan negatief beïnvloedt
 • dat de Mozartlaan al is gecategoriseerd en ingericht als een wijkontsluitingsweg
 • dat een wijkontsluitingsweg aangewezen kan worden als een 30 km weg
 • dat verlaging van de toegestane snelheid van 50 naar 30 km een positief milieu effect heeft
 • dat verlaging van de toegestane snelheid leidt tot andere routekeuzes van automobilisten, waardoor de verkeersdruk dan afneemt

verzoekt het college

 • Zo snel mogelijk de Mozartlaan officieel een 30 KM weg te maken
 • De Mozartlaan aan te wijzen als een 30 KM  zodra de werkzaamheden aan de Leidseweg Noord deel zuid een aanvang nemen.

Woensdag 19 september heeft ONS Voorschoten haar zes wekelijks spreekuur gehouden. Dit keer was ONS Voorschoten in de wijk Boschgeest. De veiligheid rond het station Voorschoten en de verkeerssituatie en fietsroute naar de basisschool De Regenboog kwamen aan de orde. Voor de nieuwe directeur van De Regenboog reden om zijn licht te komen opsteken en te horen wat mensen vinden.

Station Voorschoten

De verkeerssituatie rond het station Voorschoten blijft de mensen bezighouden. Er zijn al veel maatregelen genomen, maar het wordt niet genoeg gevonden. Zeker rond de spits worden de fietssuggestiestroken als gevaarlijk bestempeld. Het verkeer wringt zich van en naar de rotonde, met als gevolg dat fietsers ‘in de klem’ worden genomen. Ook de rotonde wordt verkeerd gebruikt. Tegen het verkeer in rijden is schering en inslag, met alle gevolgen van dien. De terechte vraag is: ‘Waarom wordt daar niet op gehandhaafd?’ ONS Voorschoten zal daar met de bespreking van de nota veiligheidsbeleid bij het college op terugkomen. ONS Voorschoten pleit niet voor niets voor meer inzet van de BOA’s.

Een ander punt was het stallen van fietsen. ProRail heeft de fietsenstalling fors uitgebreid, maar de fietsen worden nog steeds op de verkeerde plaatsen gezet. Doe daar iets aan was het verzoek.

Basisschool De Regenboog

Er zijn ook mensen die vinden dat BOA’s rond de scholen ingezet moeten worden. Niet direct voor het uitschrijven van bekeuringen, maar om samen met de scholen, ouders te wijzen op hun verkeersgedrag. Bij De Regenboog bij voorbeeld, komt het dagelijks voor dat ouders en kinderen het trottoir als fietspad gebruiken. Het mag niet, maar het gebeurt uit onveiligheidsgevoel vanwege de hoek Maduroweg, Rouboslaan. ONS Voorschoten vindt dat dit punt serieus bekeken moet worden als het om verkeersveiligheid gaat. Dat geldt ook voor het brengen en halen van kinderen. Een punt dat bij alle scholen in Voorschoten speelt.

De Dobbewijk

Wonen en bedrijvigheid gaan in de Dobbewijk hand in hand. Een bewoner van die wijk vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid. Waarom op dit industrieterrein geen 30 km? Gemeente kijkt hier nog eens serieus naar! Dat gaat ONS Voorschoten doen. Zij vindt dat de categorisering van wegen snel opnieuw bekeken moet worden. De discussie rond de Leidseweg Noord kan daar mede toe dienen.

Eenzaamheid ouderen

Ook bij dit inloopspreekuur spraken wij met oudere inwoners die zich eenzaam voelen. Soms kunnen wij een beetje helpen door de mogelijkheden aan te dragen om daar wat aan te doen, Voorschoten kent gelukkig en groot vrijwilligers netwerk.

Het volgende spreekuur is op woensdag 31 oktober 2018

Na de gezellige Paardenmarkt, die dit jaar voor de 734-ste keer werd gehouden, viel na afloop de enorme puinhoop op. Met name in de Voorstraat signaleerden omwonenden dat het nu toch echt wel de spuigaten uitloopt.
In eerste instantie zou je denken dat het met normvervaging te maken heeft, maar wanneer je de bezoekers spreekt, dan blijkt al snel dat het ook een kwestie van onmacht is – geen onwil.
Het blijkt echter dat waar bij grote evenementen in andere gemeenten er een ruime hoeveelheid afvalbakken wordt geplaatst, deze in Voorschoten vrijwel afwezig waren.
En wanneer duizenden mensen hun glaasje ergens kwijt willen en er geen afvalbakken staan, dan zetten ze het in eerste instantie op een tafeltje, maar wanneer dat vol is, of wanneer het er afwaait, dan wordt de grond al snel bedekt en is de drempel weg om het volgende lege glaasje dan ook maar op de grond te laten vallen.
Met als gevolg een zee van plastic bierglazen en ander afval.

Marleen Persoon, van de fractie van ONS Voorschoten gaat het gemeentebestuur hier op aanspreken. Plaats bij komende evenementen voldoende extra afvalbakken, zodat mensen op een normale manier hun afval kwijt kunnen.
Dat kan bij andere gemeenten ook, dus waarom bij ons dan niet.
Om de kosten hoef je het niet te laten, want het opvegen van al dat afval kost al snel meer dan het plaatsen en legen van afvalbakken.

Mede op aandringen van ONS Voorschoten heeft nu ook de gemeente Voorschoten zich aangesloten bij de statiegeldalliantie, de organisatie die overheden met gedegen informatie overhaalt om zich sterk te maken bij het terugdringen van zwerfafval.

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het volume van het zwerfafval (zie ook de recente studie naar zwerfafvalsamenstelling.

Burgers en organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van grondstoffen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze oplossing.

Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor:

 • blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes;
 • verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed;
 • besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval;
 • recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden;
 • gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.

In Nederland wordt slechts 58 procent van de kleine PET-flessen, waar geen statiegeld op zit, gerecycled. Vergelijk dit met het retourpercentage voor grote PET-flessen, waar wel statiegeld op zit: ongeveer 95 procent.

Kortom, een statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flesjes is dé manier om een duurzaam beheer van grondstoffen te realiseren en zwerfafval te verminderen.

Door het grote tekort aan sociale huurwoningen is de wachttijd in de regio Holland Rijnland opgelopen tot gemiddeld 6,6 jaar.
In het verleden heeft Woningbouwvereniging de Sleutels woningen verkocht met een “koopgarant-regeling”. Dat houdt in dat woningen voor een aantrekkelijke prijs aan particulieren verkocht worden, maar dat wanneer de nieuwe eigenaar de woning weer van de hand wil doen, deze de woning eerst aan de Sleutels moet aanbieden voor dezelfde prijs (inclusief inflatiecorrectie, plus woningverbetering) als waarvoor deze is gekocht. Hierdoor wordt speculatie met sociale woningen voorkomen.
Ondanks dat deze regeling voor starters op de koopwoningmarkt een aantrekkelijke regeling was, stopt de sleutels met het verkopen van woningen, omdat de wachttijden in de regio te ver oplopen.
De Sleutels koopt de woningen wel nog terug, maar doet deze dan meteen in de verhuur, zodat op termijn er 388 woningen in de sociale verhuur bij kunnen komen.