Er is voor 2019 een extra bedrag van 77.000 euro uitgetrokken voor minimabeleid in Voorschoten. Daarbij gaat het om de positie van onze inwoners met lage inkomens die grote moeite hebben om maandelijks de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen. ONS Voorschoten steunt dit beleid van harte: we maken daarmee een belangrijke stap voorwaarts. MAAR.
Maar wij maken ons toch zorgen over ontwikkelingen die nog slechter uitpakken voor minima dan het nu lijkt. Het college ontkent dat niet. Landelijk wordt deze zorg ook uitgesproken. Nibud-modellen, waarmee vaak gerekend wordt, kunnen wel eens achter de feiten aanlopen. Er verandert namelijk heel veel tegelijkertijd: o.a. de verhoging van het lage BTW-tarief en de hogere energiebelasting, maar ook de huur- en zorgtoeslag wordt minder gecompenseerd.
Een door ONS Voorschoten met steun van CDA, PvdA en SP ingediende motie om begin 2019 naar de eerste effecten van het landelijk beleid te kijken haalde het niet: het College, de VVD, Groen Links en D66 willen in 2019 nog geen onderzoek doen. Wij zijn met stomheid geslagen! Niet verder kijken dan de neus lang is.
Wij hopen dat inwoners met een minimum inkomen die echt vast dreigen te lopen, op tijd de juiste weg weten te vinden om dit bij de gemeente kenbaar te maken. En lukt dat niet, laat het de fractie van ONS Voorschoten weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

In de laatste raadsvergadering van dit jaar - op 13 december- stonden onderwerpen op de agenda die een opmaat vormen naar 2019 en verdere jaren. Graag gaan wij nu in op het agendapunt Schuldbeheersing. Op korte termijn kunt u een tweede bijdrage van ONS Voorschoten n.a.v. die raadsvergadering verwachten.
Het college heeft veel werk gemaakt van het opstellen van een uitgebreide nota Schuldbeheersing. Het schuldplafond wordt iets verlaagd en voor de periode t/m 2029 staat per jaar aangegeven hoeveel er maximaal geleend kan worden. Dat geeft duidelijkheid, maar: voor een deel is die duidelijkheid slechts schijn. Dat Voorschoten er financieel nog steeds niet sterk voorstaat, zeker niet gezien de ambities die er zijn, is bekend. Er zullen lastige keuzes moeten worden gemaakt. Hoeveel van die leen capaciteit is er daarbij beschikbaar om nog vrij over te besluiten en welk deel is nodig om alleen al de wettelijke verplichtingen na te komen? En op het moment dat besluiten genomen worden over het benutten van leencapaciteit: liggen alle onderwerpen waarover besloten moet worden dan tegelijkertijd ter besluitvorming voor? Het is niet reëel om dat te verwachten. En blijken raad en college de komende jaren sterk genoeg om ‘’nee’’ te zeggen tegen plannen waar geen geld voor is? Het zal moeten, zo simpel is het. De fractie van ONS Voorschoten heeft haar zorgen geuit over het feit dat in de nota Schuldbeheersing niets gezegd wordt over de periode na 2029, maar wel over solidariteit met colleges tot 2029. De verantwoordelijkheid die raad en college nu hebben gaat natuurlijk ook over de generaties Voorschotenaren die na ons komen. ONS Voorschoten heeft, als enige van alle fracties, gevraagd naar wat de Provincie ervan zou vinden als de maximale leencapaciteit helemaal gebruikt gaat worden. Dat is nu nog niet aan de orde en wij begrijpen heel goed dat je dat in samenhang met een jaarbegroting en jaarresultaten zal moeten zien, maar toch: de Provincie houdt de financiën van Voorschoten scherp in de gaten. In september en november heeft de Provincie dat in twee scherpe brieven aan de raad duidelijk laten weten. Het was toch de Provincie die Voorschoten onder preventief toezicht heeft gesteld in 2017? Het college heeft in antwoord op onze vragen toegezegd aan de Provincie om een reactie op de nota Schuldbeheersing te verzoeken. Naar aanleiding van een door de PvdA opgesteld en door CDA en ONS Voorschoten gesteund amendement heeft het college de formulering aangescherpt waarmee wordt aangegeven dat inkomsten uit de verkoop van onroerend goed in beginsel worden ingezet voor de verlaging van de schuldpositie van de gemeente.

ONS Voorschoten heeft als oppositiepartij vóór de Begroting 2019 van de gemeente Voorschoten gestemd. Dat was niet vanzelfsprekend, maar na het debat en de antwoorden van het college wel realistisch.

Opvallend

De coalitie VVD, Groen Links en D’66 heeft enorme ambities. Ambities die geld kosten en daar ontbreekt het nu aan. Op dit moment zijn deze voornemens nog maar nauwelijks in nieuw beleid vertaald. De betaalbaarheid daarvan zal niet eenvoudig worden. ONS Voorschoten zal deze ontwikkeling kritisch volgen. Onze eerste prioriteit is daarbij: de financiën van de gemeente moeten op orde komen en blijven. Het valt daarbij op dat het college veel van de uitdagingen die nog op onze gemeente afkomen wel benoemt, maar op welke manier het college vervolgens de begroting de komende jaren structureel sluitend gaat houden is niet duidelijk: de fractie van ONS Voorschoten maakt zich daar zorgen over. Het mag niet gebaseerd zijn op wishful thinking.

Verzoeken

Een belangrijk punt voor de fractie van ONS Voorschoten is: hoe kunnen we de gemeentelijke uitgaven beter beheersen. Hoe kunnen we zien waar kosten eventueel omlaag kunnen. Zo worden er wel eens reparaties of onderhoud verricht aan bijvoorbeeld wegen en fietspaden waarbij wij ons samen met veel inwoners afvragen: is het echt noodzakelijk. Moet het per se nu en kan het niet met wat minder of eenvoudiger. Het college heeft in reactie op onze vragen toegezegd scherper te zullen gaan toezien op nut en noodzaak van groot onderhoud. En op de communicatie hierover. Daarbij zal waar dat nodig is meer technische informatie beschikbaar komen. Op die manier kan de gemeenteraad beter gefundeerd beslissen over de noodzaak van deze uitgaves.
Wij hebben bij het college verzocht meer werk te maken van de mogelijkheden die subsidies bieden. Van de provincie, uit Den Haag of uit Brussel. Zoals andere gemeentes dat ook doen. Alleen de SP en de PvdA vonden dit geen goed idee.
ONS Voorschoten heeft wederom aangedrongen op het opnieuw bekijken van de verkeersvisie. Ondanks de verwachte verandering van de verkeersstromen willen het college en alle andere partijen in de raad daar niet aan. Dat zal nog tot veel discussie gaan leiden, want er is alle aanleiding toe.

Tijdens de Algemene Beschouwingen in het kader van de begroting 2019 van de gemeente Voorschoten, geeft ONS Voorschoten aan dat we nog lang niet de teugels kunnen laten vieren.

De financiën blijven een punt van zorg. Het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven is kwetsbaar en de reserves zijn te krap. En aangezien er voor iedere besteding geld geleend moet worden, is een grote terughoudendheid op het terrein van investeringen noodzakelijk.

Er moet op korte termijn perspectief geboden worden voor de mensen die al veel te lang wachten op een betaalbare sociale huurwoningen. ONS Voorschoten roept het college op, om samen met de woningbouw corporaties met een concreet actieplan te komen.

Een blijvend punt van zorg is het te vaak ontbreken van samenhang tussen de verschillende plannen van het college. Dat kan en moet beter.

De onzekerheid omtrent zwembad, sporthal, cultureel centrum en bibliotheek mag niet langer voortduren. Daarom pleit ONS Voorschoten voor een accommodatie nota waarin al deze vraagstukken in hun samenhang worden aangepakt.

De integrale tekst van de Algemene Beschouwingen kunt u via de onderstaande koppeling lezen.

Bijlage(n):
Download this file (2018-11-08 Algemene Beschouwingen bij de begroting voor 2019.pdf)Algemene Beschouwingen[ ]82 kB

Woensdag 31 oktober hield ONS Voorschoten haar spreekuur in de wijk. Dit keer waren wij in de Nassauwijk. Wat minder bezoek dan de vorige spreekuren, maar dat betekent ook meer tijd voor de bezoekers. Verkeer, afval en ‘hoe gaan we met elkaar om’ waren de onderwerpen.

Verkeer

Veel sluipverkeer in de Nassauwijk. Daar is al vaak en lang over gesproken. De angst bij de bewoners is, dat nieuwe verkeersmaatregelen op de Leidseweg Noord automatisch tot meer verkeersbewegingen en alles wat daar bij hoort voor de Nassauwijk tot gevolg heeft. ONS Voorschoten begrijpt dat, maar realistisch zoals we zijn zien we ook, dat daar nu weinig aan te doen is. Er zijn in de wijk al veel verkeersremmende maatregelen genomen en daar moeten we het nu echt mee doen. Er is beloofd om dit onderwerp te blijven volgen. ONS Voorschoten ziet ook graag dat de huidige Verkeersvisie tegen het licht wordt gehouden. Ook in andere wijken vreest men voor de gevolgen van een 30km-zône op de Leidseweg Noord.

Afval dumpen

Rond de verzamelcontainers in de wijk –maar ook elders in het dorp-  is het soms een bende van jewelste. Wat niet in de container past, wordt er naast gegooid. Los dat nou maar even op als gemeente. Dat heeft te maken met normen en waarden. Het is afwachten tot de ondergrondse containers in gebruik worden genomen. Hopelijk verbetert  de situatie dan. Voor nu: meld het bij de gemeente, bijvoorbeeld met de App MIJN GEMEENTE en vraag om een bericht van afdoening.

Brainstormen

Eén bezoeker had de behoefte om gewoon te laten weten wat hij zo van het dorp vindt. Of dat de bedoeling was van de avond. Daar werd ‘NATUURLIJK’ op geantwoord en ‘VERTEL’ het ONS.

Meneer was 85 en woont al ruim 40 jaar in Voorschoten. Met heel veel plezier. Hij vindt Voorschoten een mooi en gezellig dorp. Maar nu hij wat ouder wordt ziet hij ook veel veranderingen om zich heen waar hij nooit zo bij heeft stilgestaan. Normen en waarden veranderen: men kijkt minder naar elkaar om, moet ik mijn auto kwijt, kwak maar neer, jong en oud in een wijk lijkt ideaal, maar geeft ook conflictsituaties. Naar een kleinere woning verhuizen wil hij wel, maar waar moet je naar toe? Er is erg weinig aanbod. ONS Voorschoten herkent zijn verhaal. Daar waar mogelijk willen we daar wat aan doen. Fout en vooral hinderlijk parkeergedrag daar moet tegen worden opgetreden. Daar heeft ONS recent nog aandacht voor gevraagd. Meer en vooral zichtbare handhavers op straat! De woningbouw is ook zo’n punt. Een woningvoorraad die in onbalans is, ouderen die wel willen maar niet kunnen verhuizen, maar ook jongeren die geen kant op kunnen. We zullen daar waar mogelijk onze invloed uitoefenen.