De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opstellen van een sluitende begroting. Als het ons gelukt zou zijn dit voor 1 april bij de provincie in te dienen, zou het mogelijk zijn dat de provincie het preventief toezicht per 15 mei op zou heffen in plaats van per 1 januari 2018. Veel “als-en”, veel werk, maar vooral veel ongenuanceerde keuzes die veel leed veroorzaken.

Het idee om 50/50 geld te vinden in meer inkomsten en minder uitgaven klinkt redelijker dan het is. Uiteindelijk komt de last geheel bij de inwoners te liggen. Zoals een van de inwoners het in de dorpskerk zei: “We worden dubbel gepakt! We betalen meer belasting en krijgen er minder voor terug”

Eigenlijk zou het moeten zijn: 50/50: de helft bij de inwoners en de andere helft bij de gemeentelijke organisatie. Dat werd ook heel duidelijk naar voren gebracht door de meeste insprekers.

Wat wil ONS Voorschoten?

Wij willen een gemeentelijke organisatie die Slimmer, Sneller en Slanker is. Die betere diensten verleent tegen lagere kosten. En dat kan ook, wanneer er anders georganiseerd wordt. En anders gewerkt. De inwoners meer betrekken houdt niet in dat ambtenaren meer moeten werken! Integendeel. Sommige zaken kunnen heel goed met minder ambtelijke bemoeienis tot betere resultaten leiden. (zie ook de uitzending van Unity TV)

Dit is het licht aan het eind van de tunnel, dat ONS Voorschoten zijn inwoners wil bieden.

Niet de vlucht naar voren en het heil zoeken in fusies of lastenverhoging. Maar een andere gemeente die dichter bij de inwoners staat, een beroep doet op de ondernemende kwaliteiten van onze burgers en zorgt voor een sociale infrastructuur waardoor iedereen zich in Voorschoten thuis voelt.

De Fractie van ONS Voorschoten hamert al jaren op een solide financieel beleid. Desondanks zagen ook wij niet aankomen dat we zo diep in de financiële problemen gezakt waren.

We hebben te maken met een structureel tekort van 3 miljoen! Dat poetsen we niet zomaar weg.

In de afgelopen 15 jaar zijn keuzes gemaakt, waar we nu nog steeds de rekening van betalen. De provincie schijnt al vanaf 2008 gesignaleerd te hebben dat het niet goed ging in Voorschoten, maar daar hoorden wij als raadsleden niets van

De eerste prioriteit is het hervinden van een goed evenwicht in de begroting. Daarbij ontkomen we niet aan zeer pijnlijke maatregelen.

Maar tegelijkertijd moeten we werken aan een op langere termijn gezonde huishouding.

De eigen organisatie blijft zeker niet buiten schot. Er is geen ruimte voor heilige huisjes.

Wij nodigen iedereen uit op onze bijeenkomst op 5 april aanstaande, waarin wij verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes en in debat willen gaan over de toekomst van Voorschoten. (Zie ook de agenda op onze website).

 

Op 1 februari jl. heeft het College van Voorschoten een brief gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van Avalex. In deze brief verzoekt het College dringend om het besluit tot het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een duurzaamheidscentrum op de locatie Dobbewijk te heroverwegen.
Kortom, het College heeft heel goed geluisterd naar de bezwaren van zowel de inwoners van de Dobbewijk, de ondernemers uit de Dobbewijk als ook de raadsbrede weerstand tegen de vestiging van een duurzaamheidscentrum op de locatie Dobbewijk
Cees Bremmer(CDA); “ ik ben zeer verheugd dat de wethouder goed heeft geluisterd in de afgelopen vergadering van de commissie Wonen, Ruimte en Groen en alle bezwaren ter harte heeft genomen. ik ben vooral blij voor de inwoners van de Dobbewijk. Deze brief is een goede eerste stap. Er moet natuurlijk straks nog wel een alternatieve locatie worden gevonden”
Bart de Beer (ONS Voorschoten) vult aan: “ De gekozen lokatie lag pal naast woonhuizen. Het best wel grote gebouw van Avalex zou redelijk dicht bij de erfscheiding komen te staan. Het hele plan was een bedreiging van de leefbaarheid van de Dobbewijk. Terecht dat de inwoners zich hebben verzet. Hopelijk komt er een beter plan, maar niet vlak naast een woonwijk. Die factor moeten zwaar meewegen.”
Sjoerd van den Dool (VVD) : “ Een goed initiatief van het College. Als alternatieve plannen ergens in Voorschoten moeten plaats vinden, moeten we minimaal zorg dragen dat er voldoende draagvlak is onder omwonenden en bewoners van ons mooie dorp. Maar er moet ook en vooral gezocht worden naar alternatieven in Wassenaar of Leidschendam-Voporburg. Daar zijn prima lokaties. Er zal een goed onderbouwde keuze moeten worden gemaakt voor welke lokatie dan ook waarbij alle belangen goed moeten worden afgewogen. Wij gaan dit scherp volgen.”