In de commissie Burger en bestuur is vorige week donderdag de toekomstvisie voor de Leidse regio besproken.
De commissieleden werd gevraagd vooral te concentreren op de inhoud en niet op de vorm.
Maar vorm en inhoud liggen veelal in elkaars verlengde.

Je hoefde geen raketgeleerde te zijn om te zien dat met de toekomstvisie een olifant in de kamer werd gezet en die heet : “Fuseren tot Groot Leiden”
De commissie benoemde deze olifant gelukkig en besloot dat Voorschoten uiteraard graag met Leiden willen samenwerken waar dat nuttig en nodig is, maar dat de Voorschotense gemeenteraad daar over moet kunnen beslissen.

Maar ook, dat het niet zo kan zijn dat een discussie over samenwerking in de Leidse regio naadloos overgaat in een discussie over de regio als bestuursvorm.
Gelukkig was de gehele commissie het daar over eens.

ONS Voorschoten is klip en klaar over deze materie:
Wij werken heel goed samen met Wassenaar ( gezamenlijk ambtenaren apparaat) en met Leidschendam-Voorburg op het sociale domein. Ook hechten wij aan goede samenwerking met Leiden waar dat goed is voor Voorschoten, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer (Lammenschans plein) .

Lees meer...

Na de laatste raadsvergadering in juli dit jaar, heeft ONS Voorschoten een persbericht uitgegeven met als kop: “Laatste Raad; verlies voor Voorschoten.”

In dat persbericht stelden wij onder andere:


 

“… nog erger was het besluit van de VVD, CDA en D66 om tijdens de behandeling van het lokale inkoopplan jeugd, geen 50.000 euro vrij te maken voor een generalist die de toegang van het Centrum Jeugd en Gezin verder moet optimaliseren, om de huidige jeugdconsulenten te ontlasten.

De vraag van de SP of hier dan grotere wachtlijsten door kunnen ontstaan werd door wethouder Bremer bevestigend beantwoord. "Deze generalist is keihard nodig, omdat de werkdruk binnen het Centrum Jeugd en Gezin te hoog is. Door deze functie in te kopen, worden niet alleen de ketenpartners ontlast, maar kunnen jeugdigen ook sneller en adequater geholpen worden " aldus de wethouder.

ONS Voorschoten is erg teleurgesteld met dit resultaat.  Verlies voor onze mooie openbare ruimte, maar nog erger, verlies voor onze kinderen… ” 

Vorige week hebben GL, PvdA en SP een persbericht uitgegeven met dezelfde strekking met als kop: “ Zorgen Groen Links, SP en PvdA over jeugdzorg”.

Zij stellen : “Het belang van het kind dient voorop te staan” en spreken hun verbazing uit over het feit dat de plannen om geld uit te trekken voor verbetering van de dienstverlening bij Centrum Jeugd en Gezin ingetrokken werden.  Feitelijk weg gestemd door VVD,CDA en D66.

U zult begrijpen dat ONS Voorschoten het van harte eens is met de teneur van het persbericht van GL,SP en PvdA.

"VVD en CDA: actie Cuypersgenootschap leidt tot ongewenste vertraging bouw zorg-woningen"

Aldus een kop in Groot Voorschoten van 1 september 2016.  Het artikel citeert een persbericht van VVD en CDA over de Moeder Godskerk.

Wat is er aan de hand? 

De Moeder Godskerk is eigendom van de RK Kerk in Voorschoten. Dit kerkgenootschap heeft de kerk niet meer in gebruik en wil het gebouw laten slopen en zorgwoningen op die plek laten bouwen.

ONS Voorschoten steunt die plannen.

Maar inmiddels heeft het Cuypersgenootschap bij de gemeente Voorschoten een aanvraag ingediend om het gebouw tot monument te verklaren.

De gemeente mag dit verzoek niet naast zich neer leggen en moet daar serieus op reageren.

Het is jammer dat dit zo loopt en het zal helaas waarschijnlijk tot vertraging leiden.

Vertraging die te voorkomen was geweest.

De eigenaar van het pand, de RK kerk in Voorschoten, moet een gedegen plan maken waaruit moet blijken dat behoud van het pand economisch niet haalbaar is en dat dus sloop en nieuwbouw een betere optie is.  Als het Cuypersgenootschap dat plan steunt, maakt sloop en nieuwbouw een kans.

De  VVD en CDA stellen in hun persbericht:

" De VVD en CDA zien liever geen onnodige (juridische) procedure die alleen maar tot extra tijd en geldverspilling leiden...."

Dat is helaas een miskenning van de inmiddels ontstane noodzaak om serieus om te gaan met de aanvraag van het Cuypersgenootschap.

Uiteraard had ook ONS Voorschoten liever gezien dat voortgang zou kunnen worden gemaakt met sloop en nieuwbouw.

Wij hopen dat de RK kerk in Voorschoten snel met een goed doortimmerd plan komt, opdat er zorgwoningen kunnen komen op de plek van de Moeder Godskerk.

Bart de Beer.

01-09-2016.